Informacje / Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administrator danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) o Ochronie Danych Osobowych Administratorem (RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest KM-METAL Machoń spółka jawna (Operator) z siedzibą w Blachowni przy ulicy 1 Maja 3 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Częstochowy pod nr KRS: 0000304400, NIP 5732535016, REGON 152124141

Dane kontaktowe

Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: biuro@kmmetal.eu, lub pisemnie na następujący adres: KM-METAL Machoń sp. j., ul. 1 Maja 3 42-290 Blachownia.

2. Cele

Operator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

  • a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz świadczenia usług - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży, usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie rachunkowości, wystawiania faktur i dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami. (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny).
  • c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora).

3. Zgłaszanie sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych oparte na art. 6 ust 1 lit f, w tym na profilowanie Państwa danych.

4. Komunikacja marketingowa

W zakresie dobrowolnych zgód wynikających z ustaw szczególnych (np. prawo telekomunikacyjne) mogą być do Państwa kierowane komunikaty marketingowe za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sms.

5. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym: bankom i operatorom płatności, operatorom telekomunikacyjnym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie prowadzenia biura obsługi klienta, biurom księgowym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym lub innym podmiotom współpracującym.

6. Przekazywanie danych osobowych poza obszar UE

Operator nie planuje przekazywania danych poza obszar Unii Europejskiej.

7. Retencja danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany do wykonania umowy, wymagany do spełnienia wymogów wynikających z obowiązujących przepisów lub inny okres wynikający z wewnętrznych wymagań operacyjnych, jak właściwe zapewnienie dostępu do usług, ułatwienie zarządzania relacjami z użytkownikiem czy reagowanie na roszczenia prawne i zapytania organów regulacyjnych, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia właściwej zgody.

8. Prawa użytkownika

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje:

  • prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych;
  • prawo żądania ich sprostowania;
  • prawo ich usunięcia;
  • prawo ograniczenia ich przetwarzania;
  • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, które Użytkownik dostarczył administratorowi np. poprzez otrzymanie od administratora danych osobowych Użytkownika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie. Z powyższych praw można skorzystać przesyłając wniosek na adres biuro@kmmetal.eu podając wszelkie niezbędne dane umożliwiające nam identyfikację danych, których zgłoszenie dotyczy, jak i uwierzytelnienie osoby zgłaszającej w celu potwierdzenia uprawnienia do złożenia takiego wniosku.