INFORMACJE / Regulamin wynajmu samochodów

Wynajmujący KM-Metal Machoń sp. j. (impressivecar.pl) wynajmuje Najemcy samochód, szczegółowo opisany w Umowie Najmu (zwanej dalej „Umową”) na warunkach opisanych poniżej oraz w treści Umowy Najmu (zwanych łącznie „Warunkami”):

 1. Minimalny wiek Najemcy wynosi od 21 lat do 25 lat, dokładnie określony w opisie każdego samochodu. Najemca musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport oraz prawo jazdy ważne co najmniej od 3 lub 5 lat na terenie Polski.
 2. Opłata za cały okres wynajmu pobierana jest najpóźniej w chwili wydania samochodu Najemcy. Opłata za wynajem poniżej 24 godzin jest tożsama ze stawką jak za 1 dobę.
 3. Chęć przedłużenia okresu wynajmu powinna zostać skonsultowana z Wynajmującym najpóźniej na 12 godzin przed wskazanym w umowie terminem zwrotu pojazdu. Przedłużenie zostanie zaakceptowane przez Wynajmującego w sytuacji braku rezerwacji na dany samochód. Brak akceptacji jest równoznaczny ze zwrotem samochodu zgodnie z umową najmu.
 4. Każda rezerwacja dokonana przez system rezerwacyjny na stronie www.impressivecar.pl jest bezpłatna i wymaga potwierdzenia Najemcy przez Wynajmującego na podany w rezerwacji numer telefonu lub adres mailowy.
 5. W przypadku opóźnienia Najemcy w zwrocie samochodu, Wynajmujący może zawiadomić o tym fakcie Policję i podjąć kroki mające na celu odzyskanie pojazdu, a rzeczywistymi kosztami z tym związanymi zostanie obciążony Najemca.
 6. Jeżeli najemca zwróci wynajęty samochód przed zakończeniem umowy najmu i zgłosi ten fakt 48 godzin wcześniej, może ubiegać się o zwrot za niewykorzystaną ilość dni wynajmu.
 7. Najemca uiszcza na rzecz Wynajmującego (w formie blokady na karcie kredytowej) kaucję w wysokości od 2000 do 30000 PLN w zależności od marki samochodu, najpóźniej w chwili wydania pojazdu Najemcy.
 8. W razie powstania szkody w przedmiocie najmu (w tym uszkodzenia lub utraty nawigacji GPS, fotelika dla dziecka, łańcuchów zimowych) lub innego naruszenia Warunków Wynajmujący uprawniony jest do zatrzymania całości lub części kaucji.
 9. W wypadku kradzieży samochodu Wynajmujący zatrzymuje kaucję w pełnej wysokości, za wyjątkiem wskazanym poniżej. W razie kradzieży auta wraz z kluczem bez dowodu rejestracyjnego/auta wraz z dowodem rejestracyjnym bez klucza/auta wraz z kluczem i dowodem rejestracyjnym, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za niezwrócony przedmiot najmu i zobowiązuję się do zapłaty na rzecz Wynajmującego pełnej kwoty stanowiącej wartość rynkową auta z dnia kradzieży wraz z kluczami i/lub dowodem rejestracyjnym.
 10. W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Za stwierdzenie palenia tytoniu w pojeździe Najemca zapłaci na rzecz Wynajmującego karę umowną w wysokości 400 PLN.
 11. Najemcy zabranie się:

  - wynajmowanym samochodem holowania innych pojazdów,

  - wynajmowanym samochodem pod karą grzywny 30000 zł wjeżdżania na tory wyścigowe, brania udziału w wyścigach i rajdach samochodowych oraz treningach do tych jazd,

  - wynajmowanym samochodem przewożenia większej ilości osób niż jest określone w dowodzie rejestracyjnym oraz przekraczania dopuszczalnej ładowności,

  - wynajmowanym samochodzie dokonywania przeróbek lub innych zmian sprzecznych z jego użytkowaniem,

  - wynajmowany samochód prowadzić pod wpływałem alkoholu lub środków odurzających,

  - wynajmowanym samochodem świadczyć odpłatne usługi przewozu osób lub towaru, -wynajmowany samochód używać do nauki jazdy,

  - wynajmowanym samochodem przekraczać dopuszczalną prędkość obowiązującą na danym terenie, określoną w przepisach drogowych.

 12. Zdanie wynajętego samochodu w innym miejscu możliwe jest po uzgodnieniu z Wynajmującym za dodatkową opłatą (ustaloną indywidualnie z Wynajmującym). Jeżeli Najemca odda samochód w innym niż umówione miejscu lub go porzuci zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego odszkodowania za cały okres przestoju pojazdu wyłączonego z użytkowania stanowiącego iloczyn dni przestoju oraz dziennej stawki wynajmu dla danego samochodu według obowiązującego u Wynajmującego cennika oraz zostanie obciążony rzeczywistymi kosztami jego parkowania, sprowadzenia oraz dodatkowo kwotą 500 PLN.
 13. Wynajmujący oświadcza, że wynajmowany samochód spełnia wymogi dopuszczenia go do ruchu po drogach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Samochód jest sprawny technicznie i użytkowo, jak również jest ubezpieczony w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC).
 14. Wszelkie uwagi co do stanu samochodu, uszkodzeń pojazdu oraz poziomu paliwa należy zgłaszać Wynajmującemu najpóźniej w momencie wydania samochodu. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za samochód od chwili jego przyjęcia do chwili jego zwrotu Wynajmującemu. Zwrot pojazdu poza godzinami pracy biura nie zwalnia Najemcy z odpowiedzialności za najęty pojazd. Odpowiedzialność ta wygasa w chwili sprawdzenia pojazdu przez przedstawiciela Wynajmującego. Wynajmujący ma 24 godziny od momentu zwrotu pojazdu na sprawdzenie jego stanu.
 15. W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej, włamaniowej, lub kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego i Policji z podaniem okoliczności powstania szkody. Ponadto Najemca zobowiązany jest do czynnego udziału w postępowaniu likwidacyjnym, w szczególności do udostępnienia dokumentów tożsamości (dowód osobisty, paszport), prawa jazdy. W razie konieczności udostępnienia danych kierującego na rzecz organów ścigania Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów z tym związanych.
 16. Najemca zobowiązuje się do pokrycia pełnych kosztów likwidacji szkody nie objętej ubezpieczeniem na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia łączących Wynajmującego z firmą ubezpieczeniową, a zwłaszcza kradzieży lub szkody powstałej w okolicznościach: udostępnienia samochodu osobie nieuprawnionej, prowadzenia samochodu przez Najemcę, który pozostaje pod wypływem alkoholu lub środków odurzających, pozostawienia pojazdu niezabezpieczonego przed kradzieżą, rażącego zaniedbania lub celowego naruszenia przez Najemcę zasad ruchu drogowego lub Warunków najmu, palenia tytoniu w pojeździe, porzucenia pojazdu (lub pozostawienia w innym niż umówione miejscu), wyjazdu poza granice kraju bez uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego, dokonania naprawy, modyfikacji lub przeglądu bez wymaganej pisemnej zgody Wynajmującego, zatankowania niewłaściwego paliwa, udziału wynajmowanym samochodem w samochodowych zawodach sportowych.
 17. W przypadku zaistnienia szkód opisanych w pkt. 15. Najemca obowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z odzyskaniem pojazdu, jego naprawą lub czyszczeniem, pokrycia kosztów utraty wartości samochodu obliczonej na dzień powstania szkody, zapłaty kwoty będącej równowartością samochodu z dnia powstania szkody lub kradzieży, zapłaty odszkodowania za cały okres przestoju pojazdu wyłączonego z użytkowania stanowiącego iloczyn dni przestoju oraz dziennej stawki wynajmu dla danej marki samochodu według obowiązującego u Wynajmującego cennika.
 18. W przypadku utraty kluczyków lub dokumentów do samochodu Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu wszystkich kosztów jakie Wynajmujący poniesie w związku z ich utratą i ponownym wyrobieniem oraz do zapłaty Wynajmującemu odszkodowania za cały okres przestoju pojazdu wyłączonego z użytkowania stanowiącego iloczyn dni przestoju oraz dziennej stawki wynajmu dla danej marki samochodu według obowiązującego u Wynajmującego cennika.
 19. W przypadku zwrotu samochodu na terenie parkingu jakiegokolwiek Portu Lotniczego, Najemca zobowiązany jest do zwrotu biletu parkingowego pobranego podczas wjazdu na teren parkingu lotniskowego. W przypadku utraty biletu parkingowego, Najemca zapłaci na rzecz Wynajmującego karę umowną w wysokości 400 PLN.
 20. Samochód wydawany Najemcy jest czysty wewnątrz i z zewnątrz oraz z pełnym bakiem paliwa. Najemca zobowiązany jest zwrócić samochód czysty na tyle, by możliwe było natychmiastowe sprawdzenie jego stanu. W przeciwnym wypadku Wynajmujący ma prawo wymyć samochód przed jego sprawdzeniem na koszt Najemcy. Cena mycia samochodu wynosi 100 PLN. Jeżeli wnętrze samochodu jest brudne, wówczas Najemca zobowiązany jest do zapłaty 200 PLN z tytułu mycia i czyszczenia wnętrza samochodu. W razie konieczności przestoju pojazdu z uwagi na pranie tapicerki Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu odszkodowania za cały okres przestoju pojazdu wyłączonego z użytkowania stanowiącego iloczyn dni przestoju oraz dziennej stawki wynajmu dla danej marki samochodu według obowiązującego u Wynajmującego cennika.
 21. W przypadku zwrotu samochodu z niepełnym bakiem paliwa Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego kosztów brakującego paliwa w kwocie 10 PLN za każdy brakujący litr paliwa.
 22. W przypadku awarii wynajmowanego samochodu lub wypadku drogowego Wynajmujący zapewni Najemcy samochód zastępczy w terminie do 24 godzin od momentu poinformowania Wynajmującego o tym fakcie. Jeżeli pojazd stał się niezdolny do użytku z winy Najemcy, rażącego zaniedbania lub celowego naruszenia zasad ruchu drogowego lub Warunków wynajmu opłata za dostarczenie samochodu zastępczego wynosi 4 PLN za każdy 1 kilometr liczony od siedziby Wynajmującego.
 23. Najemca zobowiązuje się do: korzystania z samochodu w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (chyba, że posiada pisemną zgodę Wynajmującego na wyjazd za granicę), przestrzegania zasad ruchu drogowego obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przestrzegania obowiązku terminowego zwrotu samochodu, ponoszenia wszelkich kosztów związanych z normalną eksploatacją samochodu (w szczególności do tankowania tylko paliwa właściwego dla każdego modelu samochodu), okresowego sprawdzania poziomu płynów eksploatacyjnych w tym oleju silnikowego, poziomu płynu chłodniczego, poziomu płynu hamulcowego, stanu ciśnienia w ogumieniu.
 24. Wyjazd najętym samochodem poza granice Polski możliwy jest jedynie do krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wyjazd taki wymaga pisemnej zgody Wynajmującego ze wskazaniem miejsca pobytu oraz przewidywanym przebiegiem trasy. Naruszenie powyższego nakazu naraża Najemcę na dodatkową opłatę w wysokości 1000 PLN. Jeżeli Najemca nie poinformuje Wynajmującego o zamiarze wyjazdu za granicę, a samochód ulegnie wypadkowi lub awarii (z jakiejkolwiek przyczyny) poza granicami Polski wówczas Najemca zostanie obciążony całością kosztów związanych z naprawą, holowaniem i przestojem samochodu (iloczyn dni postoju oraz dziennej stawki wynajmu dla danej marki samochodu według obowiązującego u Wynajmującego cennika, a ponadto Najemcy nie przysługuje prawo do auta zastępczego.
 25. Wszelkie naprawy winny być konsultowane z Wynajmującym, który nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naprawy lub przeglądy, na które nie wyraził pisemnej zgody.
 26. Najemca obowiązany jest dodatkowo do zapłaty wszelkich mandatów lub innych kar wynikających z naruszenia przepisów prawa. Wynajmujący pobiera opłatę administracyjną w wysokości 100 PLN za obsługę każdego zapytania o użytkownika pojazdu otrzymanego od uprawnionych służb administracji państwowej. Najemca wyraża zgodę na udostępnienie przez Wynajmującego Policji lub innym uprawionym organom, danych osobowych Najemcy, z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.
 27. W przypadku wynajmu samochodu na okres dłuższy niż 1 miesiąc, Najemca zobowiązany jest ustalić pisemnie z Wynajmującym kwestię limitu kilometrów, obowiązku dokonania przeglądów najpóźniej w dniu zawarcia umowy. W razie niedokonania przeglądu w wymaganym terminie Najemca obowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 1000 PLN. Przekroczenie umówionego limitu kilometrów skutkuje naliczeniem kary odpowiadającej 2 PLN za każdy dodatkowy kilometr.
 28. Najemca nie może najętego samochodu oddać osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem.
 29. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Najemcę w związku z awarią samochodu nie wynikającą z winy Wynajmującego.
 30. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w samochodzie.
 31. Do niniejszej umowy dołączony został raport stanu wynajmowanego samochodu uzupełniony w obecności Najemcy. Najemca po zapoznaniu się z raportem o stanie samochodu podpisując go potwierdza faktyczny stan samochodu.
 32. Jeżeli wynajmowany samochód posiada określony na umowie limit kilometrów na dobę Najemca zobowiązany jest do jego przestrzegania. Przekroczenie umówionego limitu kilometrów skutkuje naliczeniem kary odpowiadającej 2 PLN za każdy dodatkowy kilometr.
 33. W celach ochrony mienia i zabezpieczenia przed kradzieżą, Wynajmujący montuje w wynajmowanych samochodach urządzenia lokalizacyjne GPS.
 34. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
 35. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 36. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 37. Ewentualne spory rozstrzyga Sąd, właściwy dla siedziby Wynajmującego według polskiego prawa procesowego.
 38. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
 39. Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu, jako osoby upoważnionej do jej otrzymania.
 40. Najemca oświadcza, że zapoznał się z treścią warunków umowy, zrozumiał je i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 41. W przypadku braku potwierdzenia rezerwacji 5dni przed terminem lub jej odwołania w tym samym terminie, rezerwacja będzie anulowana a kwota wpłacona na poczet rezerwacji będzie niezwłocznie zwrócona w formie jakiej była dokonana wpłata.
 42. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego,w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2092r. ( Dz.U.2002 nr 144, poz. 1204 ze. zm. ) Oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa